Мургузали Алиев

Кандидат физико-математических наук, доцент

Рабочий телефон : (+994) 12 438 02 84

e-mail: aliyevm@list.ru

 

КОРОТКО О СЕБЕ

18-го февраля1941 года родился в деревне Р.Алиев Гадабекского района Азербайджанской Республики

1947-1957 годах учился в средней школе имени Р.Алиева Гадабекского района

1957-1962 годах учился в Механико-математический факультете БГУ

С1968-го года работает в БГУ

Женат, имеет 3 детей

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

1957-1962, студент, Механико-математического факультета, БГУ

1962-1965, аспирант, Механико-математического факультета, БГУ

1967, к.ф.-м.н., «Некоторые краевые задачи для вырождающихся эллиптических уравнений»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1968 по н/в, доцент, кафедра Дифференциальные и интегральные уравнения, Механико-математического факультета, БГУ

1966-1968,младший научный сотрудник

1965-1966,лаборант, кафедра Дифференциальные и интегральные уравнения, Механико-математического факультета, БГУ

Преподаваемые уроки: Дифференциальные уравнения, Уравнения математической физики

Автор 30 научных статьей и 1 книги

Подготовил 2 кандидатов наук

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Краевые задачи для дифференциальных уравнений с частными производными

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ И СЕМИНАРАХ

1986, Нальчик, Россия: «Нелокальные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными и их приложения»

1991,Махачкала, Россия: «Функциональные дифференциальные уравнения и их приложения»- III Северо-Кавказская региональная конференция

2007, Махачкала, Россия: «Функциональные дифференциальные уравнения и их приложения»

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

  1. Qeyri xətti kiçik hədləri olan cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, II c, № 2, 1966
  2. Qeyri xətti cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, III c, № 1, 1967
  3. Bir sinif cırlaşmış qeyri xətti elliptik tənliklər üçün E məsələsi.- SSRİ EA-nın məruzələri, № 1, 1967
  4. Mənfiolmayan xarakteristikalı kvazixətli tənliklər üçün Dirixle məsələsinin həllolunanlığı.- DU, XIII c, № 1, 1977
  5. Xətti cırlaşan elliptik tənliklər üçün üçüncü sərhəd məsələsi haqqında.- DU, XXV c, № 2, 1989
  6. Cırlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunanlığı.-Üçüncü Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,Maxaçkala, 2007
  7. Əmsalların hamarlığının cirlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həllolunanlığına təsiri. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007
  8. О единственности решения задачи с освобождением границы для вырождающихся эллиптичкеских уравн.Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-konfransının materialları, Bakı,2008, səh14-15
  9. Разрешимость краевой задачи для вырождающихся уравнений с частичным освобождением границы от данных. Актуальные проблемы прикладной маткматики и информационных технологий – Аль Хорезми, Труды конференций, том №1, стр. 47-49, 2009.
  10. Разрешимость задачи Дирихле для вырождающихся квазилинейных эллиптических уравнений. Спектральная теория  и ее приложения. Тезисы международной конференции посвященной 80-летному юбилею акад.Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, стр.50-51
  11. Oblastın sərhəddində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2010, səh.22-23.
  12. Müntəzəm elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2011, səh.25-26 (28-29 апрел).
  13. Cırlaşmış elliptik tənliklər Dirixle məsələsinin aprior qiymətləndirilməsi. «Magistrantların III reqional elmi-konfransının materialları», “Qeyrət mətbəəsi”, с.1-4, Naxçıvan, 2011
  14. Икинюгтяли сярщяд мясялясинин мцсбят щяллинин варлыг вя йеэанялийи.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2012, səh.47 (30-31 may)
  15. Краевые задачи с частным освобождением границы от данных.Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.16
  16. Elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri .Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı-2012, 30-31 may, səh.44
  17. Tərs səpilmə məsələsi. Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.10
  18. Səphəddə cırlaşan hiherbolik tənliklər üçün sərhəd məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
  19. Oblast sərhəddində cırlaşan elliptik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik., yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
  20. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
  21. Cırlaşan kvazixətti elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi .Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.49, 12-13.may, 2014
  22. Başlanğıc şərtləri cırlaşma xətti üzərində verilmiş Koşi məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.50, 12-13.may, 2014
  23. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
  24. İki nöqtəli sərhəd məsələsinin musbət həllərinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.24, 20-21.may, 201
  25. Oblastın sərhədində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.19, 2016
  26. Kürə daxilində bir qeyri-xətti tənlik üçün Dirixle məsələsinin radial simmetrik həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.20, 2016
  27. “Oblastın sərhədində cırlaşan qeyri-xətti elliptik tənliklər üçün Diriöle məsələsi”  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.36.
  28. “Çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları,  02-03 noyabr, 2017, səh.38.
  29. “Cırlaşmış ellirtik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.44.
  30. “Cırlaşma xətti xarakteristika olan hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.46


   КНИГИ

   Уравнения математической физики.- БГУ, 2008

    

    

   Bookmark and Share