Mусреддин Taгиев

Mусреддин Taгиев

 

Кандидат физико-математических наук, преподаватель

Рабочий телефон: (+994) 12 439 15 95

e-mail: misreddin_tagiyev@bsu.az


КОРОТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Родился 4-го февраля 1954-го года в селении Полад Иджеванского района Западного Азербайджана

1961-1971 годах учился в средней школе в селе Полад

В 1971-1976 годах учился на механико-математическом факультете БГУ

В 1977-1982 годах работал учителем математики в средней школе в селе Полад

С 1982-го года работает в БГУ

Женат, имеет троих детей

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ, НАУЧНАЯ ЗВАНИЯ

1998, к.ф.-м.н., «Нелинейные волны возмущений в насыщенных пористых средах и монодисперсных суспензиях»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2005 года по н/в, преподавателем, кафедра «Теоретическая Механика и механика сплошной среды»

В 1977-1982 годах работал учителем математики в средней школе село Полад

С 1982-го года работает в Бакинском Государственном Университете

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гидромеханика

УЧАСТИЕВМЕЖДУНАРОДНЫХСЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХИКОНФЕРЕНЦИЯХ

 • Şiraz,İran: 27-ci İran riyaziyyatçıları konfransı 1996
 • Təbriz,İran: 28-ci İran riyaziyyatçıları konfransı 1997
 • The Third International Conference, Differential equations and applications, Saint-Petersburg,2000
 • The Third International Conference, Tools for mathematical modeling, Saint-Petersburg, 2001
 • Кон.пос.80 летию През.Азер.Рес. Г.А.Алиева, Мат.1-ой междунар. науч.кон  Обратные задачи теоретической мат.физики. Сумгаит, 2003
 • AMEA-nın müxbir üzvü,prof.İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiynə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XI Beynəlxalq konfransının materilları, 2005
 • Zəncan,İran: 38-ci İran riyaziyyatçıları konfransı, 2007
 • The 4 Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011
 • Неньютонские системы в нефтегазовой отрасли  Материалы Международной Научной конференции, посвященной 85-летнему юбилею академика Азада Халил оглы Мирзаджанзаде, 2014
 • The 5th International Conference on “Control and optimezation with industrial applications” COIA-2015, Baku, Azerbaijan,

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

 1. Deformasiyalanan boruda yerləşən dispers özlü mayedə dalğalar. 2005
 2. Çoxqat özlü elastik boruda yerləşən mayenin döyünən axını. 2007
 3. Qeyri-bircins əsas üzərində yerləşən ortotrop düzbucaqlı lövhənin dayanıqlığı. 2009
 4. Доминантная частота нелинейных волн,созданных возмущениями в монодисперсных суспензиях. 2013
 5. Определение доминантных частот на основе обобщенной Реологической модели. 2014
 6. Нелинейные волны в насыщенных пористых средах. 2016
 7. Приток жидкости к системе скважин в полосообразной залежи BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.130-132
 8. Решения эволюционного уравнения с нелинейностью Кортевега-де Фриза и диффузионного типа (KVD) численным методом Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ELMİ ƏSƏRLƏR №1  Bakı-2017, səh.83-88
 9. The mathematical problems of the non-linear waves in complex two-phase  system   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Nəzəri və Tətbiqi Mexanika 1-2. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal,c.XII, №1-2(45-46), Bakı-2017, səh.149-152
 10. Распространение волн возмущений в суспензиях BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.130-132
 11. Dispers özlü maye ilə dolu borularda dalğa məsələsinin tədqiqi BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.130-132
 12. Волны в составной вязко-упругой трубке, заполненной жидкостью AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017, səh.269-270
 13. Özlü-elastik mayelərin keçirici nazik divarlı borularda axın məsələsinin tədqiqi AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.102-103
 14. Нелинейное одномерное эволюционное уравнение монодисперсны суспензий AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.265-267
 15. О динамике нелинейных волн в насыщенных пористых средах со сложными реологиями AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.267-269
 16. The non-stable laminar replacement of the viscous weekly compressed liquid in the pipeline with penetrating walls Modern problems of mathematics and mechanics  PROCEEDINGS of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev,Baku,6-8 december,2017,pag.211-212


КНИГИ

 1. Riyaziyyatdan test tapşırıqları. 8-ci sinif, Bakı, 2005
 2. Nəzəri mexanika (məsələ həlli), Bakı, 2013
Bookmark and Share