САЛМАНОВА ГЮЛЬНАР

Рабочий телефон: (+994) 12 5103428

e-mail: gsm-1907@mail.ru

КОРОТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Родилась  1982-го года  в Лачинского района Азербайджана
 
1988-1999 годах средняя школа, Джейранбатан
1999-2003, студент, Механико-математический факультет, БГУ 
 2003-2005, магистр, Механика жидкости, газа и плазмы, Механико-математический факультет, БГУ 
2012- доктор философии, «Волны в оболочке с протекающей жидкостью»
 

 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ, НАУЧНАЯ ЗВАНИЯ

2012, д.ф.-м.н., «ВОЛНЫ В ОБОЛОЧКЕ С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2013 года по н/в, преподавателем, кафедра «Теоретическая Механика и механика сплошной среды»

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гидромеханика

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

 1. Qabarcıqlı mayenin  elastik örtükdə dalğavari hərəkəti.«Prof. İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları», Bakı, 2008, s. 47-52.
 2. Пульсирующее  течение пузырьковой жидкости в упругой оболочке. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası-I, Bakı, 2009, s. 88-95.
 3. Распространение волн в оболочке из композитного материала содержащей пузырьковую жидкость.Проблемы прочности и пластичности, вып. 71, Нижний Новгород 2009, с. 104-112.
 4. Неосесимметричное  колебание двухфазной жидкости в упругой оболочке .BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın materialları, Bakı, 2009, s. 92-93.
 5. Non-axisymmetric oscillations of ideal liquid in elastic moment shell. AMEA-nın  « Xəbərləri », Bakı, 2010, XXX,   №1, p. 233-240.
 6. Maye axan momentli örtükdə dalğalar. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s. 9.
 7. Elastik örtükdə ikifazalı mayenin oxa qeyri-simmetrik hərəkəti. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası-I, Bakı, 2010, s. 64-70.
 8. Elastik ötükdə qabarcıqlı mayenin hərəkəti zamanı yaranan dalğaların sürətinin hesablanması  «Mexanika-maşınqayırma»,  Bakı, 2011,  №2, с. 89-94.
 9. Неосесимметричное течение жидкости в оболочке с учетом жесткости внешней среды.BDU Azərbaycanın ümumimilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasını 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı respublika elmi konfransının materialları 07-08 may 2013- cü il c.4-8.
 10. Пульсирующее течение жидкости в оболочке с учетом эффекта жесткости внешней среды. БГУ «Вестник» серия  Физ.мат.наук. №1.2013 ст.70-78
 11. Уравнение неразрывности для фильтрационного потока в трубке тока BDU Mexanika-riyaziyyat fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə  həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri”  mövzusunda   elmi konfransının materialları (25-26 dekabr  2014-cü il) ,səh.12-14
 12. Deformasiya olunan boruda hərəkət edən mayelərdə yaranan dalğaların yayılması prosesi “Nəzəri və Tətbiqi Mexanika 2” ,Bakı -2015 ,səh. 20-24.
 13. Распространение волн в жидкости, протекающей в упругой трубке BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə  həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (20-21may) 2015ci il ,səh.100-102
 14. Об одном методе исследования задачи о контактном взаимодействии тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре.Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransın materialları, Bakı-2016,səh. 161-166
 15. Elastiki boruda hərəkət edən mayelərdə dalğaların yayılması haqqında.Dedicated to the  Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar  Aliyev IV international scientific conference of young researchers proceedings, Baku -2016 ,pag.  426-427
 16. Sıxılmayan qabarcıqlı özlü mayenin özlü-elastiki boruda rəqsi hərəkəti.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,əməkdar elmi xadimi,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika elmi konfransının materialları(28-29 oktyabr 2016-cı il) Şəki-2016,səh. 272-274
Bookmark and Share