ƏLAQƏ

MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI

Dekan:Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor NIZAMƏDDİN ŞİRİN oğlu İSGƏNDƏROV

İş İraçısı:FƏRİDƏ TOFİQ qızı MƏMMƏDOVA

+994 12 539 05 79 nizameddin@hotbox.ru

 

Dekan müavinləri:

Bakalavriat üzrə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent SƏRDAR YƏHYA oğlu ƏLİYEV

+994 12 537 08 26; +994 70 301 99 00

sardar_aliyev@yahoo.com

Magistratura üzrə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent  Qönçə Zülfiqar qızı ZAbdullayeva

+994 12 539 04 93   q.a.z.41@mail.ru

Tyutorlar: 1-ci, 2-ci, 3-cü , 4-cü , magistratura

 

KAFEDRALAR

Ali riyaziyyat

(012) 510 33 80; aliriyaziyyat@mail.ru

Diferensial və inteqral tənliklər

(012) 538 02 84; dif_tenlik@mail.ru

Riyazi analiz

(012) 538 05 82; riyazianaliz@mail.ru

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

(012) 538 54 23; funksionalanaliz@mail.ru

Hesablama riyaziyyatı

(012) 538 21 54; hesablama_riy@mail.ru

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

(012) 510 33 56; riy_met @mail.ru

Cəbr və həndəsə

(012) 510 33 64; asalimov@hotmail.com

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları

(012) 510 34 07; optimalidareetme@mail.ru

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası

(012) 510 34 28; mexanika.bsu.az@mail.ru

Laboratoriyalar

Hesablama laboratoriyası

(012) 538 21 54  eazizbayov@bsu.edu.az

Aerohidromexanika laboratoriyası

(012) 510 34 28 mexanika.bsu.az@mail.ru

Möhkəmlik və plastiklik laboratoriyası

(012) 510 34 28 mexanika.bsu.az@mail.ru

Məzunlara diplomların verilməsi üzrə məsul şəxs;

SƏDAQƏT ƏLIMURAD qızı MUSTAFAYEVA

(055) 721 15 00

(Əşrəf Hüseynov adına kitabxana, Yeni korpus 602-ci otaq)

Web-Master

ŞAHİN MÜTARİF oğlu AĞAZADƏ (077) 720 77 75   marius-85@mail.ru


Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23,

BDU, Yeni tədris binası, 5-ci mərtəbə, Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsi

Bookmark and Share