ƏLAQƏ

DEKANLIQ

Dekan

prof. Nizaməddin İsgəndərov

(012) 439 05 49

nizameddin@hotbox.ru

Dekanın I müavini

dos. Yaşar Mehrəliyev

(012) 439 08 21

yashar_aze@mail.ru

Bakalavriat üzrə dekan müavini

dos. Sərdar Əliyev

(012) 537 08 26

Sardar_Aliyev@yahoo.com

Magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini

dos. Qönçə Abdullayeva

(012) 439 04 93

q.a.z.41@mail.ru

KAFEDRALAR
Ali riyaziyyat

prof. Misir Mərdanov

(012) 510 33 80

aliriyaziyyat@mail.ru

Differensial və inteqral tənliklər

prof. Nizaməddin İsgəndərov

(012) 438 02 84

dif_tenlik@mail.ru

Riyazi analiz

dos. Fuad Abdullayev

(012) 438 05 82

riyazianaliz@mail.ru

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

prof. Əli Əhmədov

(012) 438 54 23

funksionalanaliz@mail.ru

Hesablama riyaziyyatı

prof. Qalina Mehdiyeva

(012) 438 21 54

hesablama_riy@mail.ru

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

dos. Əliyev Səməd

(012) 510 33 56

riy_met @mail.ru

Cəbr və həndəsə

dos. Vaqif Qasımov

(012) 510 33 64

cebrvehendese@mail.ru

İdarəetmə nəzəriyyəsinin nəzəri üsulları

prof. Məhəmməd Yaqubov

(012) 510 34 07

optimalidareetme@mail.ru

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası

dos. Yusif Sevdimaliyev

(012) 510 34 28

mexanika.bsu.az@mail.ru

Saytın Web-masteri

Şahin Ağazadə

(055) 752 74 96

Marius-85@mail.ru

 

Bookmark and Share