DIFERENSIAL VƏ INTEQRAL TƏNLIKLƏR KAFEDRASI

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası 1958-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, prof. Q.T.Əhmədov olmuşdur. 1975-ci ildən kafedraya professor Q.K.Namazov rəhbərlik edir. Kafedra hal-hazırda aşağıdakı tərkibdədir: f.-r.e.n., prof. Q.K. Namazov (məsləhətçi), f.-r.e.d., prof. N.Ş. İsgəndərov (dekan), f.-r.e.n., prof. K.Q.Həsənov, f.-r.e.d., prof. M.Ə.Quliyev, f.-r.e.n., dos.M.İ. Əliyev, f.-r.e.n., dos. A.S.Fərəcov, f.-r.e.n.,dos. Y.T. Mehrəliyev (dekan müavini), f.-r.e.n.,dos. A.İ.İsmayılov, f.-r.e.n.,dos. H.K.Musayev, f.-r.e.n., dos. Ş.H.Bağırov, f.-r.e.n.,dos. M.B.Mürsəlova, f.-r.e.n., müəllim X.T.İsmayılova, müəllim Qasımov T.M., baş laborant X.Ə.Əliyeva. Kafedrada bakalavr təhsil pilləsi üzrə diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri, magistratura təhsil pilləsində isə elmin sahə üzrə müasir problemləri, ali məktəb tərəfindən müəyyən edilmiş fənn, xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələsi, daxiletmə teoremləri və onların tətbiqləri, riyazi fizika üsulları, riyazi fizikanın tərs məsələləri, istilikkeçirmə nəzəriyyəsi və tətbiqi, idarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi məsələləri, diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi, qeyri-xətti tənliklərin yeni metodlarla həlli və süzülmə nəzəriyyəsinin riyazi məsələləri fənləri tədris olunur. Kafedrada 500-dən çox elmi məqalə, onlarla monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitlər yazılmış, 50-yə yaxın elmlər namizədi və 5 elmlər doktoru yetişdirilmişdir. Kafedranın əsas elmi-tədqiqat istiqaməti xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş müəyyən sinif başlanğıc, sərhəd və tərs məsələlərin həllinin varlığına, yeganəliyinə və optimal idarəetmə məsələlərinə həsr olunmuşdur.

Kafedranın tərkibi:

İsgəndərov N. Ş. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Dekan, kafedra müdiri)

Quliyev M.Ə. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Əliyev M.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Fərəcov A.S. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mehrəliyev Y.T. - professor, Ryaziyyat üzrə elmlər doktoru

İsmayılov A.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Musayev H.K. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Bağırov Ş.H. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mürsəlova M.B. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Hüseynova X.T. - müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov T.M. - müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əliyeva X.Ə. - baş laborant

Tədris olunan əsas fənlər:

BAKALAVRİAT

İXTİSAS:   RİYAZİYYAT

Adi diferensial tənliklər 1-2

Riyazi fizika tənlikləri

Bir tərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər

Diferensial tənliklər üçün düz və tərs sərhəd məsələləri

Qeyri xətti tənliklər

Diferensial tənliklər üçün asimtotik üsullar

İXTİSAS:   RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ

Adi difrensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

İnteqral tənliklər

İXTİSAS:   MEXANİKA

Adi diferensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

MAGİSTRATURA

Riyaziyyatın müasir problemləri

Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və Sərhəd məsələsi

Daxiletmə teoremləri və onların tərtibi

Yüksək tərtibli xətti tənl.üçün sərh.məsələsi

Riyazi fizikanın tərs məsələləri

Differensial tənliklərin əlavə fəsilləri

Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi

 

 

 

Bookmark and Share