DIFERENSIAL VƏ INTEQRAL TƏNLIKLƏR KAFEDRASI

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası 1958-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, prof. Q.T.Əhmədov olmuşdur. 1975-2011ci illərdə kafedraya professor Q.K.Namazov rəhbərlik edib. 2012-ci  Ildən kafedraya f.-r.e.d., prof. N.Ş. İsgəndərov rəhbərlik edir. Kafedra hal-hazırda aşağıdakı tərkibdədir: f.-r.e.d., prof. N.Ş. İsgəndərov (dekan), f.-r.e.n., f.-r.e.d., prof. M.Ə.Quliyev (məsləhətçi), f.-r.e.n., dos.M.İ. Əliyev, f.-r.e.n., dos. A.S.Fərəcov, f.-r.e.d.,prof. Y.T. Mehrəliyev (dekan müavini), f.-r.e.n.,dos. A.İ.İsmayılov, f.-r.e.n.,dos. H.K.Musayev, f.-r.e.n., dos. Ş.H.Bağırov, f.-r.e.n.,dos. M.B.Mürsəlova, f.-r.e.n., b.müəl.X.T.İsmayılova, r.f.d. b.müəl. Qasımov T.M., baş laborant X.Ə.Əliyeva.

Kafedrada bakalavr təhsil pilləsi üzrə diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri, diferensial tənliklər üşün asimptotik üsullar, birtərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər, inteqral tənliklər,  magistratura təhsil pilləsində isə riyaziyyatın müasir problemləri, xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələsi, daxiletmə teoremləri və onların tətbiqləri, riyazi fizikanın tərs məsələləri, diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi, diferensial tənliklərin  əlavə fəsilləri, yüksək tərtibli xətti tənliklər üçün sərhəd məsələsi fənləri tədris olunur.

Kafedrada 1000-dən çox elmi məqalə, onlarla monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitlər yazılmış, 60-yə yaxın elmlər namizədi və 8 elmlər doktoru yetişdirilmişdir.

Kafedranın əsas elmi-tədqiqat istiqaməti xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş müəyyən sinif başlanğıc, sərhəd və tərs məsələlərin həllinin varlığına, yeganəliyinə həsr olunmuşdur.

Kafedranın tərkibi:

Mehrəliyev Y.T. - professor, ryaziyyat üzrə elmlər doktoru. Kafedra müdiri.

İsgəndərov N. Ş. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Dekan)

Quliyev M.Ə. - professor(məsləhətçi), fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Əliyev M.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Fərəcov A.S. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İsmayılov A.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Musayev H.K. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Bağırov Ş.H. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mürsəlova M.B. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Hüseynova X.T. – b.müəl.,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov T.M. – b.müəl., riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əliyeva X.Ə. - baş laborant

Tədris olunan əsas fənlər:

BAKALAVRİAT

İXTİSAS:   RİYAZİYYAT

Adi diferensial tənliklər 1-2

Riyazi fizika tənlikləri

Birtərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər

Diferensial tənliklər üçün düz və tərs sərhəd məsələləri

Diferensial tənliklər üçün asimtotik üsullar

İXTİSAS:   RİYAZİYYAT MÜƏLLİMLİYİ

Adi difrensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

İnteqral tənliklər

İXTİSAS:   MEXANİKA

Adi diferensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

MAGİSTRATURA

Riyaziyyatın müasir problemləri

Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və Sərhəd məsələsi

Daxiletmə teoremləri və onların tətbiqləri

Yüksək tərtibli xətti tənliklər üçün sərhəd məsələsi

Riyazi fizikanın tərs məsələləri

Differensial tənliklərin əlavə fəsilləri

Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi

 

Bookmark and Share