FUNKSİYALAR NƏZƏRİYYƏSİ VƏ FUNKSİONAL ANALİZ KAFEDRASI

Kafedra 1939-cu ildə yaranmış və akademik Ə.İ.Hüseynov   həmin ildən 1965-ci ilə kimi bu kafedraya rəhbərlik etmişdir.1965–1992-ci illərdə prof Ə.Ş Həbibzadə, 1992–1996-cü illərdə isə kafedra müdiri vəzifəsini professor O.Ə.Vəliyev icra etmişdir. 1996-cü ildən isə kafedraya professor Ə.M.Əhmədov rəhbərlik edir. Kafedra hal-hazırda aşağıdakı tərkibdən ibarətdir: f.-r.e.d., prof. Ə.M.Əhmədov (kafedranın müdiri), f.-r.e.d., prof. C.İ.Məmmədxanov, f.-r.e.d., prof. S.S.Mirzəyev, f.-r.e.d., prof. N.M.Süleymanov, f.-r.e.n., dos. M.A.Tağıyeva, f.-r.e.n., dos. R.M.Babayev, f.-r.e.n.,dos. E.A.Rzayev, f.-r.e.n., dos. T.B.Qasımov,f.-r.e.n., dos. F.İ. Məmmədov,  f.-r.e.n., müəllim H.S.Məsimova, müəllim M.İ.İsmayılov, laborant G.F.Aslanbəyova. Kafedrada bakalavr təhsili üzrə həqiqi dəyişənli funksiyalar nə zəriyyəsi, funksional analiz, kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi və bu fənlərlə əlaqəli ixtisas kursları oxunur. Magistratura pilləsində xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi, Banax fəzasında xətti tənliklər, çoxdəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analizin əlavə fəsilləri, Banax cəbri, ümumiləşmiş funksiyalar nəzəriyyəsi, funksiyalar nəzəriyyəsinin yaxınlaşma məsələləri, tam funksiyalar və tətbiqləri adlı əsas və seçmə fənlər tədris olunur. Kafedra əməkdaşları xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi, operator əmsallı diferensial tənliklər nəzəriyyəsi və funksiyaların yaxınlaşma nəzəriyyəsi üzrə mühüm nəticələr almışlar. Kafedrada yüzlərlə elmi məqalə, onlarla monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və tədris olunan fənlər üzrə metodiki göstərişlər yazılmışdır.

Kafedranın əməkdaşları:

Əhmədov Ə.M. - (kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Məmmədxanov C.İ - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Mirzəyev S.S. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Süleymanov N.M. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Tağıyeva M.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Babayev R.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Rzayev E.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov T.B. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Məmmədov F.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Məsimova H.S. - müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İsmayılov M.İ. - müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Aslanbəyova G.F.- baş laborant


Bakalavr təhsil pilləsində;

Funksional analiz
Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Magistratura təhsil pilləsində ixtisas fənlər;

Xətti operatorların spektral xassələri
Funksiyalar nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri
Banax fəzasında xətti tənliklər
Kompleks müstəvidə yaxınlaşma məsələləri
Erqodiq nəzəriyyə
Banax cəbri

Magistratura təhsil pilləsində seçmə fənlər;
Coxdəyişənli kompleks funksiyalar nəzəriyyəsi
Tam funksiyaların ekstremal xassələri
Operator-diferensial tənliklərin həll olunması məsələləri


Son illərdə çap olunmuş elmi əsərlər və dərs vəsaitləri:

N.M.Süleymanov. Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri. Bakı, 2007, 478 səh.

Ə.M.Əhmədov. On the fine spektra of the difference operator over the sequence spaces , Demonstratio Mathematica,vol. XXXIX, №3, 2006, Warsaw, Poland, p.585-595

Ə.M.Əhmədov. The Fine Spektra of the Difference Operator over the sequense Space . «Acta Mathematica Sinica, English Series Oct.,2007, Vol. 23,No.10, pp.1757-1768, Springer-Verlag 2007».

M.B.Rəhimov. Müxtəlif Banax fəzalarında təsir edən cüt xətti ope­ra­tor­la­rın spektral nəzəriyyəsi və tətbiqləri. «Bulqaria,cournal İnternational Mathematical Forum,tom 2, 2007, № 5, p.223-236».

S.S.Mirzoyev, L.A.Rustamova. On solvability of on boundary-value problem for operator differential equations of the second order with discontinuous coefficient An International Journal of Applied and Computational Mathematics, Baku, 2006, volume V, No 2, pp.191-200.

Tədris olunan fənlər:

 

Bookmark and Share