Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası

Kafedra 1984-cü ildə yaradılmışdır. O vaxtdan 2012-ci ilə qədər kafedraya Respublikanın əməkdar müəllimi, əməkdar elm xadimi, f.-r.e.d., prof. K.İ.Xudaverdiyev rəhbərlik etmişdir.

Hal-hazırda kafedra aşağıdakı tərkibdə işləyir: f.-r.e.n., dos. E.A.Qasımov, f.-r.e.n., dos. Q.Z.Abdullayeva, f.-r.e.n., dos. B.Ö.Tahirov, f.-r.e.n., dos. S.N.Əfəndi, f.-r.e.n., dos. S.C.Əliyev, f.-r.e.n., dos. F.M. Namazov, f.-r.e.n., müəllim Ş.A Həmidova , assistent G.M.Əmirova, baş laborant R.Ə.Yusubova, baş laborant Ş.M.Ağazadə.

Kafedrada ümumi riyaziyyat, informatika və hesablama texnikasının tədrisi metodikası fənləri tədris edilib və diferensial tənliklər ixtisası üzrə ixtisas kursları oxunub. Hal-hazırda isə kafedrada bakalavr pilləsində məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları və riyaziyyatın tədrisi metodikası fənləri tədris olunur, magistratura pilləsində isə riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə ixtisas fənləri və seçmə fənlərdən mühazirə, məşğələ dərsləri aparılır. Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bütün tələbələrinin pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edilir. Kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparmaqla yanaşı, diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bir sıra sərhəd məsələləri üçün varlıq, yeganəlik və keyfiyyət məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində mühüm nəticələr almışlar. Kafedra yaradıcısı prof. K.İ.Xudaverdiyev 35 nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir, onlardan 2-si elmlər doktorudur. Onun yetişdirmələri Azərbaycanın, Türkiyənin və Özbəkistanın müxtəlif ali mək təbləri və elmi tədqiqat institutlarında müvəffəqiyyətlə çalışırlar. Kafedrada 300-dən çox elmi məqalə, 1 monoqrafiya, dərs vəsaiti və metodik göstərişlər yazılmışdır.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən nəşr olunan kitablar:

R.İ.Muradov, B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva - Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva - Riyaziyyatın tədrisi üsulları.

Kafedranın tərkibi:

Əliyev S.C. - (kafedra müdiri) , dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qası­mov E.A.
- dosent, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Abdullayeva Q.Z. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Tahirov B.Ö. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əfəndi S.N. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Namazov F.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Həmidova Ş.A. - müəllim, pedoqoji elmlər namizədi

Əmirova G.M. -  assistent

Yusubova R.Ə. -baş laborant


Ağazadə Ş.M. - Baş labarant

Tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr pilləsi:

Elementar riyaziyyat-1,2

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1, 2

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr

Ümumi təhs. kurikul. əsasları

Riyaziyyat

Masgistr piləsi

Riyazi təhsilin müasir problemləri

Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası

Riyazi təhsilin müasir metodik sistemi

Riyaziyyat təmayillü məktəblərdə riyazi təhsilin elmi əsasları

Riyaziyyat təmayillü məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası

Elementar həndəsənin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

Riyazi analizin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

Ədədlər nəzəriyyəsinin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

Proyektiv həndəsənin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

Riyazi modelləşdirmə və statistikanın tədrisi metodikası

Çoxpilləli fasiləsiz riyazi təhsilin metodik təminatı sistemı

Məktəbdən kənar tədbirlərin təşkili və aparılması

Çətin riyazi məsələlərin həlli praktikumu

 

Fənn sillabusları

Mühazirələr

 

 

Bookmark and Share