Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası

Kafedra 1984-cü ildə yaradılmışdır. O vaxtdan 2012-ci ilə qədər kafedraya Respublikanın əməkdar müəllimi, əməkdar elm xadimi, f.-r.e.d., prof. K.İ.Xudaverdiyev rəhbərlik etmişdir.

Hal-hazırda kafedra aşağıdakı tərkibdə işləyir: f.-r.e.n., dos. S.C.Əliyev, r.e.d., prof. E.A.Qasımov, f.-r.e.n., dos. Q.Z.Abdullayeva, f.-r.e.n., dos. B.Ö.Tahirov, f.-r.e.n., dos. S.N.Əfəndi, f.-r.e.n., dos. F.M. Namazov, f.-r.e.n., baş müəllim Ş.A Həmidova , assistent G.M.Tahirova, baş laborant R.Ə.Yusubova, baş laborant Ş.M.Ağazadə.

Kafedrada ümumi riyaziyyat, məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları, informatika və hesablama texnikasının tədrisi metodikası fənləri tədris edilib və diferensial tənliklər ixtisası üzrə ixtisas kursları oxunub. Hal-hazırda isə kafedrada bakalavr pilləsində riyaziyyat, elementar riyaziyyat, riyaziyyatın tədrisi metodikası, seçmə fənn, ümumi təhsil kurikulumun əsasları fənləri tədris olunur, magistratura pilləsində isə riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə ixtisas fənləri və seçmə fənlərdən mühazirə, məşğələ dərsləri aparılır. Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bütün tələbələrinin pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edilir. Kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparmaqla yanaşı, diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bir sıra sərhəd məsələləri üçün varlıq, yeganəlik və keyfiyyət məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində mühüm nəticələr almışlar. Kafedranın yaradıcısı prof. K.İ.Xudaverdiyev 35 nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir, onlardan 2-si elmlər doktorudur. Onun yetişdirmələri Azərbaycanın, Türkiyənin və Özbəkistanın müxtəlif ali mək təbləri və elmi tədqiqat institutlarında müvəffəqiyyətlə çalışırlar. Kafedrada 500-dən çox elmi məqalə, 6 monoqrafiya, 6 dərs vəsaiti yazılmışdır.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən nəşr olunan kitablar:

R.İ.Muradov, B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.AbdullayevaMəktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva Riyaziyyatın tədrisi üsulları.

 1. Худавердиев К.И. Многомерная смешанная задача для нелинейных гиперболических уравнений (монография). Баку: Издательство Азгостехуниверситета, 2011, 611 с.
 2. Худавердиев К.И., Велиев А.А. Исследование одномерных обратных краевых задач в конечной и бесконечной областях  для полулинейных гиперболических уравнений второго порядка (монография), 2012, 143с.
 3. Худавердиев К.И., Махмудова M.Г. Исследование одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвёртого порядка (монография), 2012, 130 с.
 4. Худавердиев К.И., Намазов Ф.М. Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных симметрично регуляризованных уравнений длинных волн (монография), 2011, 184 с.
 5. Худавердиев К.И., Алиев С.Дж. Многомерная смешанная задача для одного класса полулинейных уравнений третьего порядка (монография). 2012,  252с.
 6. Qasımov E.A. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat kursunun bəzi mövzularının tədrisi. Dərs vəsaiti, 1995, 54 s.
 7. Namazov F.M. Məktəb riyaziyyat kursunda tənliklərin həlli üsulları. Bakı: Nur, 2008, 540 s.
 8. Qasımov E.A. Метод конечного интегрального преобразования и его приложения. (монография), 2009, 432 с.

   

  Kafedranın tərkibi:

  Əliyev S.C. - (kafedra müdiri) , dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

  Qası­mov E.A. – professor, riyaziyyat elmləri doktoru

  Abdullayeva Q.Z. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

  Tahirov B.Ö. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

  Əfəndi S.N. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

  Namazov F.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

  Həmidova Ş.A. - müəllim, pedoqoji elmlər namizədi

  Tahirova G.M. -  assistant

  Yusubova R.Ə. -baş laborant

  Ağazadə Ş.M. - Baş labarant

  Tədris olunan əsas fənlər:

  Bakalavr pilləsi:

  Elementar riyaziyyat-1,2

  Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1, 2

  Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər

  Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr

  Ümumi təhs. kurikul. əsasları

  Riyaziyyat

  Masgistr piləsi

  Riyazi təhsilin müasir problemləri

  Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası

  Riyazi təhsilin müasir metodik sistemi

  Riyaziyyat təmayillü məktəblərdə riyazi təhsilin elmi əsasları

  Riyaziyyat təmayillü məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası

  Elementar həndəsənin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

  Riyazi analizin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

  Ədədlər nəzəriyyəsinin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

  Proyektiv həndəsənin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

  Riyazi modelləşdirmə və statistikanın tədrisi metodikası

  Çoxpilləli fasiləsiz riyazi təhsilin metodik təminatı sistemı

  Məktəbdən kənar tədbirlərin təşkili və aparılması

  Çətin riyazi məsələlərin həlli praktikumu

   

  Bookmark and Share