RİYAZİ ANALİZ KAFEDRASI

Riyazi analiz kafedrası 1934-cü ildə təşkil edilmiş və 1958-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 1934–36-cı illərdə kafedraya Moskva Universtitetinin yetirməsi prof. A.A.Buxştab, 1936–41-ci illərdə Ukrayna EA-nın həqiqi üzvü, prof. Y.B.Lopatinski,1941–58-ci illərdə Peterburq Universitetinin yetirməsi prof. M.R.Əfəndiyev rəhbərlik etmişlər. 1965-ci ildə funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası əsasında yenidən riyazi analiz kafedrası yaradılmış və kafedraya 31 yaşlı dosent A.Ə.Babayev müdir seçilmişdir. O, 1966-cı ildə elmlər doktoru olmuş, 1978-ci ildə isə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. A.Ə.Babayev ömrünün sonunadək riyazi analiz kafedrasına rəhbərlık etmişdir. Kafedranın təşkili, onun elmi problemlərinin seçilməsi və bunun kimi mühüm işlərdə prof. A.Ə.Babayevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. O, akademik Ə.İ.Hüseynovun yaratdığı qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklər riyazi məktəbinin varisi olmuşdur. O, bu məktəbin sonrakı çoxsahəli inikişafında mühüm rol oynamış, özünün elmi məktəbini yaratmışdır. Kafedrada 40 ildən çoxdur ki, sinqulyar operatorlar və harmonik analiz elmi seminarı öz işini davam etdirir. Təhsilin bakalavr pilləsində əsasən riyazi analiz fənni tədris edilir. Kafedrada sinqulyar operatorlar və sinqulyar inteqral tənliklər, sinqulyar inteqral tənliklərin təqribi həlləri, analitik funksiyaların sərhəd məsələləri nəzəriyyəsi, funksiyaların yaxınlaşma nəzəriyyəsi, harmonik analiz, xətti və qeyri-xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi kimi ixtisas kursları yaradılmışdır.

Kafedra əməkdaşlarının müxtəlif xarici və respublika elmi jurnallarında, Beynəlxalq konfransların materiallarında çoxlu sayda məzmunlu elmi məqalələri dərc edilmiş və 10-a qədər metodik göstəriş, dərs vəsaitləri və monoqrafiyalar çap edilmişdir. Kafedranın yetirmələrindən 12 nəfər doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2001–2005-ci illərdə kafedraya f.-r.e.d., prof. N.B.Kərimov ,2006-2014-cı ildən kafedraya f.-r.e.d., prof. S.K.Abdullayevrəhbərlik etmişdir.2016-cı ildən kafedraya f.r.e.d, prof S.S.Mirzəyev rəhbərlik edir.

 

Hal - hazirda Riyazi analiz kafedrası aşağıdakı tərkibdə fəaliyyət göstərir: prof Mirzəyev S.S, f.-r.e.d., prof. S.K.Abdullayev, . f.-r.e.d.. prof. Əliyev Z.S., r.ü.e.d, prof.Quliyev V.S.(əvəzçiliklə), f.-r.e.d., prof. Rzayev R.M (əvəzçiliklə) f.-r.e.n., dos. Abdullayev F.A., f.-r.e.n., dos. İlyasov N.Ə., f.-r.e.n., ,dos. Pənahov M.Q., f.-r.e.n., dos. Mustafayev E.M., f.-r.e.n., dos. Mehrabov V.A., f.-r.e.n., dos. Əliyev R.Ə,  f.-r.e.n., baş müəlim Hacıyeva R.O., f.-r.e.n., baş müəllim Əkbərov A.Ə. r.f.d, müəllim Ömərova M.N, f.-r.e.n,  müəllim Muradova Ş.Ə. r.f.d , müəllim Əmrahova A.F, böyük  laborant Qazilova A.T.

 

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən nəşr olunan kitablar:

  1. F.A.Abdullayev, E.H.Xəlilov - Furye sıraları nəzəriyyəsinə giriş.


Kafedra əməkdaşları:


Mirzəyev S.S. - Kafedra müdiri,professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Abdullayev S.K. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Əliyev Z.S. - professor, riyaziyyat elmləri doktoru

Quliyev V.S. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (əvəzçiliklə)

Rzayev R.M. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (əvəzçiliklə)

Abdullayev F.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İlyasov N.Ə. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Pənahov M.Q. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mustafayev E.M, - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mehrabov V.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əliyev R.Ə. -dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Ömərova M.N. - müəllim, riyazziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Hacıyeva R.O.-baş müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əkbərov A.Ə.- baş müəllim, riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Muradova Ş.Ə. - müəllim, riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynli A.F. - müəllim

Qazilova A.T. - böyük laborant.

Tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr pilləsi:

Riyazi analiz

Magistratura:
1. Elmin (sahə üzrə) müasir problemləri
2. Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi
3. Funksiyaların konstruktiv nəzəriyyəsi
4. Qeyri-xətti analiz
5. Harmonik analiz
6. Furye çevirməsi, Laplas çevirməsi və onların tətbiqləri
7. Sinqulyar inteqral operatorların struktur xassələri
8. Analitik funksiyaların sərhəd xassələri və sinqulyar inteqral tənliklər
9. Sinqulyar inteqral tənliklərin mexanika məsələlərinin həllinə tətbiqləri
10. Sinqulyar inteqral operatorlar
11. Daxilolma teoremləri və onların diferensial tənliklərə tətbiqləri.

Bookmark and Share