Bakı Dövlət Universiteti

CƏBR VƏ HƏNDƏSƏ KAFEDRASI

Cəbr və həndəsə fənləri müxtəlif illərdə “Həndəsə”, “Həndəsə və cəbr”, “Cəbr və topologiya” adlı kafedralarda tədris olunmuşdur. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində “Həndəsə” kafedrası yaradılmışdır. Kafedranın ilk əməkdaşları Y.B.Lopatinski və M.Ə.Cavadov olmuşlar. 1936-1938-ci illərdə kafedraya prof. A.S.Kovanko, 1938-1972-ci illərdə isə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü M.A.Cavadov rəhbərlik etmişlər. 1959-cu ildən “Həndəsə” kafedrası “Həndəsə və cəbr” adı ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1969-cu ildə “Həndəsə və cəbr” kafedrasının bazasında iki kafedra: “Həndəsə” və “Cəbr və topologiya” kafedraları yaradılmışdır. “Həndəsə” kafedrasına 1972-2004-cü illərdə prof. N.T.Abbasov, “Cəbr və topologiya” kafedrasına 1969–1979-cu illərdə dos. M.R.Bunyatov, 1980–1994 illərdə dos. R.M.Sultanov (1980-ci il) və prof. M.S.Əkbərov (1980–1994-cü illər) rəhbərlik etmişlər. 1994–2002-ci illərdə “Cəbr və topologiya” kafedrasının müdiri dos. V.Ə.Qasımov, 2004–2006-cı illərdə “Həndəsə” kafedrasının müdiri   professor K.İ.Xudaverdiyev olmuşdur. 2007-ci ildə  “Həndəsə” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Cəbr və həndəsə” adlandırılmışdır. 2006-2017-ci illərdə bu kafedraya dos. V.Ə.Qasımov rəhbərlik etmişdir. 2017-ci ildən kafedraya həndəsə və topologiya üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor A.A.Səlimov rəhbərlik edir.

Kafedra hazırda aşağıdakı tərkibdə fəaliyyət göstərir: prof. A.A.Səlimov (kafedranın müdiri), dos. A.F.Köçərli, dos. N.Y.Əliyev, dos. S.A.Bayramov, dos. V.Ə.Qasımov (0.5 ştat), dos. H.D.Fəttayev, dos. O.M.Məmmədov (0.5 ştat), dos. H.M.Qasımov, b/m. L.M.Nəsibova, dos. əvəzi A.Ə.Hüseynova, dos. L.K.Həsənova, müəl., riy. üzrə fəl. dokt. N.Ə.Sərdarlı (0.5 ştat) , müəl. S.F.Kazımova, müəl.G.M.Məmmədova (0.5 ştat), müəl.S.T.Abdullayev (0.5 ştat), baş laborant V.F.Qasımova,

Kafedra yarandığı vaxtdan müxtəlif problem və mövzular, onlardan – diferensialanan çoxobrazlılar və onların tenzor laylanmaları üzərində müxtəlif diferensial-həndəsi strukturlar (anti-Hermit (Norden) çoxobrazlıları), hiperkompleks cəbrlər üzərində qurulmuş müxtəlif həndəsələr, Bul cəbrləri və onların homologiyaları, K - nəzəriyyə, C*- cəbrləri , Hilbert modulları, şəbəkə və qəfəslər nəzəriyyəsi və digər məsələlər əsas tədqiqat obyektləri olmuşdur. Kafedra yarandığı vaxtdan bu günədək onun əməkdaşları tərəfindən 30-dan artıq monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsaitlər və yüzlərcə elmi məqalələr yazılmışdır.

Kafedranın tərkibi:


Səlimov A.A. - (kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Bayramov S.A. - dosent, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

Köçərli A.F. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əliyev N.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov V.Ə. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Fəttayev H.D. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Məmmədov O.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov H.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Həsənova L.K. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Hüseynova A.Ə. - dosent əvəzi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Sərdarlı N.Ə. - müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Nəsibova L.M. - baş müəllim

Kazımova S.F. - müəllim

Məmmədova G.M. - müəllim

Abdullayev S.E. - müəllim

Qasımova V.F. - baş laborant


Bakalavr pilləsində tədris olunan fənlər:

  1. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi
  2. Həndəsə
  3. Cəbr
  4. Analitik həndəsə
  5. Diferensial həndəsə və topologiya
  6. Diferensial həndəsə və tenzor hesabı
  7. Riman həndəsəsi
  8. Çoxölçülü həndəsə
  9. Analitik həndəsə və ali cəbr
  10. Çoxhədlilər nəzəriyyəsi

Magistratura pilləsində tədris olunan fənnlər


İXTİSASLAR

TEM - 010004  Həndəsə ixtisası

TEM - 010005  Cəbr və topologiya ixtisası

1. Qeyri - evklid həndəsələri

1. Elmin müasir problemləri

2. Elmin tarixi və metodologiyası

2. Elmin tarixi və metodologiyası

3. Hamar çoxobrazlılar nəzəriyyəsi

3. Cəbri topologiya, qruplar nəzəriyyəsi

4. Laylanmalar nəzəriyyəsi

4. Təsvirlər nəzəriyyəsi

5. Kartanın xarici formalar metodu

5. C*-cəbrləri üzərində Hilbert modulları

 

6. Kommutatorlar nəzəriyyəsi

 

7. Qəfəslər nəzəriyyəsi

 

8. Universal cəbr

Seçmə fənlər

 

6. Tenzor cəbri

9. Təsvirlər nəzəriyyəsinin elementləri

 

10. Kommutativ C*-cəbrləri

 

11. Riyazi  məntiq. Modellər nəzəriyyəsi

Bookmark and Share