CƏBR VƏ HƏNDƏSƏ KAFEDRASI

Cəbr və həndəsə fənləri müxtəlif illərdə həndəsə, cəbr və həndəsə, cəbr və topologiya adlı kafedralarda tədris olunmuşdur.1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində həndəsə kafedrası yaranmışdır. 1959-cu ildən kafedranın adı cəbr və həndəsə adlandırılmışdır. Həndəsə kafedrasına uzun illər görkəmli alim və pedaqoq  Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor M.Ə.Cavadov rəhbərlik etmişdir. 1969-cu ildə cəbr və həndəsə kafedrasının bazasında, iki kafedra, həndəsə və cəbr və topologiya kafedraları yaranmışdır. 1969–1979-cu illərdə cəbr və topologiya kafedrasına dos. M.R.Bunyatov, 1980–1994 illərdə, dos. R.M.Sultanov (1980-ci il) və prof. M.S.Əkbərov (1980–1994) rəhbərlik etmişlər. 1994–2002-ci illərdə cəbr və topologiya kafedrasının müdiri dos. V.Ə.Qasımov, 2004–2006-cı illərdə isə prof. K.İ.Xudaverdiyev olmuşdur.

2007-ci ildən həndəsə kafedrasının adı dəyişdirilərək cəbr və həndəsə adlandırılmışdır. 2006-cı ildən hal-hazıra qədər bu kafedraya dos. V.Ə.Qasımov rəhbərlik edir.

Kafedra hazırda aşağıdakı tərkibdə fəaliyyət göstərir: dos. V.Ə.Qasımov (kafedranın müdiri), dos. C.M.Mustafayev, dos. A.F.Köçərli, dos. N.Y.Əliyev, dos. O.M.Məmmədov, dos. H.D.Fəttayev, dos. N.A.Feyzullayev, b/m. L.M.Nəsibova, b/m. A.Ə.Hüseynova, müəl.L.K.Həsənova, müəl. N.Ə.Sərdarlı ,müəl. S.F.Kazımova, baş laborant V.F.Quliyeva, laborant R.Ə.Mustafayeva.

Həndəsə və topologiya ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Arif Səlimov bu kafedrada işləmişdir (1983-1999). A.Səlimov tərəfindən  1998-ci ildə Rusiyanın Kazan Universitetində müdafiə edilən doktorluq dissertasiyası son 50 ildə Həndəsə sahəsində Azərbaycanda müdafiə edilən yeganə doktorluq dissertasiyasıdır.

Kafedra yarandığı vaxtdan müxtəlif problem və mövzular, onlardan – cəbri strukturlar, onlar üzərində müxtəlif həndəsələr, Bul cəbrləri və onların homologiyaları, K - nəzəriyyə, C*- cəbrləri , Hilbert modulları, diferensialanan çoxobrazlılar və təbəqələnmələr nəzəriyyəsi, şəbəkə və qəfəslər nəzəriyyəsi və digər məsələlər, əsas tədqiqat obyektləri olmuşdur. Kafedra yarandığı vaxtdan bu günədək onun əməkdaşları tərəfindən 10-dan artıq monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsaitlər və yüzlərcə elmi məqalələr yazılmışdır.

Kafedranın tərkibi:


Qasımov V.Ə. -(kafedra müdiri), dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Mustafayev C.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Köçərli A.F. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əliyev N.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Məmmədov O.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Fəttayev H.D. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Feyzullayev N.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Nəsibova L.M. -  baş müəllim

Hüseynova A.Ə. - baş müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Həsənova L.K. -müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Sərdarlı N.Ə. -müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Kazımova S.F. - müəllim

Abdullayev S. - müəllim

Quliyeva V.F. - baş laborant


Bakalavr pilləsində tədris olunan fənlər:

1.  Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi.
2.  Cəbrin müasir problemləri.
3.  Cəbr və analitik həndəsə.
4.  Analitik həndəsə.
5.  Analitik həndəsə və ali cəbr.
6.  Diferensial həndəsə və topologiya.
7.  Diferensial həndəsə və tenzor hesabı.
8.  Çoxhədlilər nəzəriyyəsi.

Magistratura pilləsində tədris olunan fənnlər


İXTİSASLAR

TEM - 010004  Həndəsə ixtisası

TEM - 010005  Cəbr və topologiya ixtisası

1. Elmin müasir problemləri.

1. Elmin müasir problemləri.

2. Elmin tarixi və metodologiyası.

2. Elmin tarixi və metodologiyası.

3. Yüklənmiş çoxobrazlıların həndəsəsi.

3. Cəbri topologiya, qruplar nəzəriyyəsi.

4. Qeyri - evklid həndəsələri.

4. Təsvirlər nəzəriyyəsi.

5. Cəbrlər üzərində fəzalar

5. C*-cəbrləri üzərində Hilbert modulları

6. Tenzor laylaşmasında lift nəzəriyyəsi

6. Kommutatorlar nəzəriyyəsi.

7. Li qrupları və Li cəbrləri

7. Qəfəslər nəzəriyyəsi.

8. Kartanın xarici formalar metodu

8. Universal cəbr.

Seçmə fənlər

9. Mors nəzəriyyəsinə giriş.

9. Təsvirlər nəzəriyyəsinin elementləri.

10. Hərəkətli reperə nəzərən diferensial həndəsənin bəzi məsələləri.

10. Kommutativ C*-cəbrləri.

11. Həndəsə əsaslarının bəzi məsələləri.

11. Riyazi  məntiq. Modellər nəzəriyyəsi.

 

Son iki ildə (2006-2007) əsas nəticələr:

1. Qasımov V.Ə. «Topologiya və onun bəzi tətbiqləri», «R.N.Novruz-94» nəşriyyatı, Bakı, 2006, 315 s.
2. Qasımova S.S. «Analitik həndəsədən mühazirələr», Bakı Dövlət   Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2006, 367 s.
3.Fəttayev H.D. «Tenzor hesabına dair məsələlər» II hissə. Tenzor analizi. Metodik vəsait, BDU nəşriyyətı, Bakı 2007, 52 s.

Bookmark and Share